Algemene Voorwaarden E-CONTROL

Onderhavige Algemene voorwaarden bepalen de respectievelijke verplichtingen van beide partijen voor de prestaties die geleverd worden door onze diensten.

Bij het ontvangen van het verslag dient de opdrachtgever dit verslag na te lezen, indien hierover opmerkingen zijn, dienen deze binnen 7 dagen doorgestuurd te worden naar E-CONTROL VZW. Deze zullen verder behandelt worden

Behalve indien er schriftelijk afstand wordt gedaan, gelden onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

  1. PRESTATIES

Alle informatie verkregen tijdens onze inspecties zijn vertrouwelijk .

Tijdens al de keuringen onder accreditatie wordt de norm ISO/IEC 17020 opgelegd aan de keuringsorganismen toegepast en gerespecteerd.

De noodzaak om inlichtingen bekend te maken, zal alleen toegelaten worden met schriftelijke toestemming van de klant.

De bekendmaking van vertrouwelijke inlichtingen is toegestaan in geval van specifieke aanvragen van bevoegde instanties BELAC, FOD ,…en of diensten die voor de klant werken.

Onze inspecteurs kunnen vergezeld worden door externe auditoren van de bevoegde overheid ,BELAC, tevens hebben de auditoren inzagerecht in het dossier.

De naleving van de vertrouwelijkheid van de informatie, de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid, en de integriteit van ons personeel staat onder permanent toezicht door middel van ons intern kwaliteitssysteem volgens IEC 17020.

Normale prestaties en leveringen

Het voorwerp van onze interventie betreft al onze diensten die wij nodig achtten voor een correcte uitvoering van de keuringen en die ofwel overeengekomen zijn tussen beide partijen ofwel door ons voorgesteld en aanvaard zijn.

Uitvoeringsmodaliteit

De controleaanvragen worden, samen met alle technische en/of administratieve documenten die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de controle, verstuurd .

De normale dagprestatie omvat 8 werkuren, die plaatsvinden tussen 8 en 17 uur, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

Alle nodige faciliteiten worden ter beschikking gesteld aan onze inspecteurs om hen de mogelijkheid te bieden hun controle correct uit te voeren.

De controles worden uitsluitend uitgevoerd in omstandigheden die geschikt zijn voor een goede uitvoering : verlichting, beschutting tegen weersomstandigheden, en algemene veiligheid en hygiëne op het werk.

Veranderingen aan het materiaal, toestel of installatie die wijzigingen aanbrengen in de veiligheidsaspecten bij het gebruik, moeten aan onze inspecteurs worden gemeld vooraleer de controle plaatsvindt.

De klant staat in voor het ter beschikking stellen :

Van de nodige documenten voor de goede uitvoering van de controles op het moment van de controle, van volgende minimale documenten :

De schema’s en plannen van de installatie, de spanning en de aard van de stromen, de samenstelling van de hoofdkringen, de plaats en de kenmerken van de beveiligingen die de onderbreking van de hoofdkringen en verdeelkringen verzekert, de lijst van de verschillende elektrische borden en schemas, de externe invloedfactoren, het implantingsschema van de aarding (alléén voor HS), het bevoegdheidsattest (BA4/BA5), als dit van toepassing zou zijn, het conformiteitsrapport bij indienststelling, eventueel vorige periodieke verslagen en indien vereist de berekeningsnota’s van de installlatie.

Van de toegangsinformaliteiten en –vergunningen, de begeleiding van onze inspecteurs, het verstrekken van richtlijnen aan de inspecteurs die moeten worden gerespecteerd in de bezochte installatie en het terbeschikkingstelling van de voor deze installatie benodigde veiligheidsuitrusting voor specifieke risico’s eigen aan het bedrijf.

Het is aan de opdrachtgever ons de toegangsmiddelen ter beschikking te stellen zodat wij onze taak op een efficiënte en zekere wijze kunnen uitvoeren.

Van een technieker die instaat voor de veiligheid, onder meer voor de besturing van een te controleren toestel

Van het te controleren materiaal, met inbegrip van de test- en/of ijkingsstukken.

Van de steigers, beschermingsmiddelen en diverse veiligheidsvoorzieningen, in overeenstemming met de geldende normen en reglementen.

Van de noodzakelijke stroomvoorziening, indien toestellen die van stroom moeten worden voorzien dat vereisen.

Van de eventuele watervoorziening.

Van een ruimte waarin onze inspecteurs hun administratieve activiteiten kunnen uitvoeren en controleapparatuur kunnen opbergen.

Van een sanitaire installatie die vrij toegankelijk is voor ons personeel. Deze permanente- of werfinstallaties omvatten: vestiaire, refter, wasplaats, toiletten, enz.

De controle van een installatie, materiaal of toestel wordt uitgevoerd op zichtbare – en toegankelijke delen op het moment van de controle door E-CONTROL vzw, .Geen enkele permanente verwijdering zal door onze inspecteurs worden uitgevoerd.

  1. BETALING

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn slechts geldig tot 31 december van het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten, en kunnen telkens per 1 januari van de daaropvolgende jaren worden aangepast. Deze aanpassing zal zich baseren op de evolutie van de refertelonen volgens Agoria (Agoria Index), de baremieke verhogingen volgens paritair comité, de kosten van energie, … Behoudens afwijkende condities en/of voorwaarden omvat de opgegeven prijs de prestaties cfr. de inspectie en rapportage door onze diensten.

Geven aanleiding tot een meerprijs op alle prestaties uitgevoerd :

Voorafbetaling – Opgelet ! De attesten worden pas verstuurd na ontvangst van betaling

Onder voorbehoud ,worden onze prijzen herzien volgens de in onze offerte vermelde bepalingen.

Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn contant betaalbaar .

De klant kan geen enkele reden inroepen om de betaling van de facturen te weigeren of uit te stellen, zoals een vertraging van de facturatie, een herziening van de prijs of een geschil.

De betaling van de facturen gebeurt uitsluitend tussen de contracterende partijen.

Bij betalingsachterstand behouden wij ons het recht voor om zonder ingebrekestelling onze prestaties te schorsen en te hervatten na regularisatie van de betaling, behalve bij tegenbericht van de klant.

Niet-betaling van (een gedeelte van) een factuur leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot :

Indien een annulatie van een keuring op minder dan 48u voor de geplande afspraak wordt aangevraagd zal er een administratieve kost van 85 euro worden aangerekend.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

De partijen verbinden zich ertoe hun verplichtingen uit te voeren in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden en met de bijzondere voorwaarden van de offerte of het contract die van toepassing zijn voor elke onderneming.

Behalve in geval van uitdrukkelijk akkoord zijn onze prestaties beperkt tot de controles en onderzoeken die tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de erkende controleorganismen.

Een vertraging van de uitvoering van onze controles om gelijk welke reden verleent het lid niet het recht om een schadevergoeding te eisen.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot 5 maal de waarde van onze honoraria met betrekking tot het schadegeval. In geval onze aansprakelijkheid weerhouden zou worden, sluit dit de aansprakelijkheid niet uit van anderen (aannemer, bouwheer, architect, technische raadgever,…).

Elk gebrek en of klacht moet noodzakerlijkerwijs, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden meegedeeld binnen de maand na onze prestatie.

Indien wordt vastgesteld dat we in onze missie, zoals beschreven in het contract, gefaald hebben, dan verplichten we onszelf ertoe om de missie op onze kosten opnieuw uit te voeren binnen een tijdsperk dat als normaal beschouwd wordt voor de aard van de uit te voeren werken.

Niet-naleving van de termijnen wordt bestraft met het verval van het recht om onze tekortkoming in te roepen.

Een klacht die betrekking heeft op keuringsactiviteiten waarvoor E-CONTROL vzw verantwoordelijk is, dient ons binnen de vijf werkdagen volgend op de onregelmatigheid schriftelijk/per mail gemeld te worden. Wij houden degene die de klacht heeft neergelegd op de hoogte van de vooruitgang en de resultaten van de behandeling.

Een beroep om de beslissing, die E-CONTROL vzw heeft genomen in verband met de gekeurde installatie, te herzien, dient te gebeuren door de eigenaar van de gekeurde installatie of zijn gemandateerde, en dit binnen de 30 kalenderdagen na de datum van ons onderzoek én schriftelijk. We zullen de eigenaar van de gekeurde installatie inlichten over het al dan niet ontvankelijk zijn van zijn beroep. Het moet namelijk betrekking hebben op de keuringsactiviteiten waarvoor E-CONTROL vzw verantwoordelijk is. Indien ontvankelijk, communiceren we de verdere stappen van de beroepsprocedure. Indien niet ontvankelijk, dan communiceren we de reden hiervan.

  1. DUUR

In het geval van periodieke controles worden onze contracten opgesteld voor een termijn van minimum 5 jaar stilzwijgend verlengbaar.

Onderbreking van een contract door een van de parijen dient per aangetekend schrijven drie maanden voor de einddatum te worden meegedeeld.

  1. TOEPASBAAR RECHT

Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden geregeld naar Belgisch recht. Hierbij zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

  1. Artikel x Aansprakelijkheid asbestinventarisatie

Alle diensten worden door partner E-Control vzw naar best vermogen verricht . Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst komt voor E-Control vzw een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. De opdrachtgever geeft toestemming aan E-Control vzw om destructief onderzoek te verrichten ( beperkt tot het nemen van stalen). E-Control vzw zal dmw niet- destructief onderzoek doch beperkt tot het nemen van staalnames, stalen nemen van de mogelijk asbestverdachte materialen én zal dit tot een minimum beperken, geenszins kan de opdrachtgever E-Control vzw aansprakelijk stellen voor schade aan materialen hoe klein deze ook mogen zijn. Opdrachtgever vrijwaart E-Control vzw voor eventuele aansprakelijkheden van derden, die in verband met de uitvoering (zowel directe- als indirecte ) van de overeenkomst schade lijden, en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. E-Control vzw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat E-Control vzw van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie is uitgegaan. E-Control vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan het opdrachtbedrag.